Skip to main content

alpha.dagger.io/kubernetes/kustomize

Kustomize config management

import "alpha.dagger.io/kubernetes/kustomize"

kustomize.#Kustomization

kustomize.#Kustomization Inputs

NameTypeDescription
version*"v3.8.7" \| stringKustomize binary version

kustomize.#Kustomization Outputs

No output.

kustomize.#Kustomize

Apply a Kubernetes Kustomize folder

kustomize.#Kustomize Inputs

NameTypeDescription
sourcedagger.#ArtifactKubernetes source
kustomizationstringOptional Kustomization file
version*"v3.8.7" \| stringKustomize binary version

kustomize.#Kustomize Outputs

No output.